Առլեն Շահվերդյան

Home » Posts tagged 'Arlen Shahverdyan’s blog'

Tag Archives: Arlen Shahverdyan’s blog

Ճանաչի՛ր փողի արժեքը / Value the Money

Վայրի կենդանիներին սպանելով փող աշխատելը շատերի համար, ցավոք, դարձել է ինչպես մասնագիտություն, այնպես էլ զվարճանք: Կենդանիների ապրելու իրավունքը ապահովելու փոխարեն մենք զրկում ենք նրանց կյանքից ու փող վաստակում: Արդյոք մենք ունենք այդ իրավունքը: Հրաձանի ձգանը քաշելուց առաջ մտածեք մի պահ: Փող մի շինեք մյուսների կյանքի հաշվին: Ստեղծեք ու վաստակեք փող արդար ճանապարհով, միայն այդ դեպքում կարելի է ապրել արժանապատիվ կյանքով ու հանգիստ խղճով: Ազնիվ ջանքերը միշտ էլ խորապես գնահատվում են: Ճանաչե՛ք և իմացեք փողի արժեքը, քանի որ երբեմն այն այլ կենդանի արարածի կյանքի գինն է:
© Առլեն Շահվերդյան, 15.12.2012

Unfortunately earning money by killing the wild animals has become both profession and fun for many people. Instead of ensuring animals’ right to live we kill them and earn money. Do we have that right? Before pulling the trigger gun think for a moment. Do not make money at the cost of the lives of others. Make or earn money honestly. Only then you can live with dignity and a clear conscience. The honest efforts are always deeply appreciated. Know the value of money as it is sometimes the price of other living being’s life…
© Arlen Shahverdyan, 15.12.2012

Зарабатывание денег убивая диких животных, к сожалению, стало и профессией и развлечением для многих людей. Вместо обеспечения права животных на жизнь мы убиваем их и зарабатываем деньги. Есть ли у нас такое право? Перед нажатием на спусковой курок ружья подумайте на минуту. Не делайте деньги за счет жизни других. Делайте или зарабатывайте деньги честным путем. Только тогда можно жить с достоинством и с чистой совестью. Честные старания всегда высоко ценятся. Знайте цену денег, так как иногда, эта цена жизни другого живого существа…
© Арлен Шахвердян, 15.12.2012

Killed LionԼուսանկարի աղբյուրը / The source of the photo – http://www.limcroma.com/

www.ameriagroup.amԱյս հոդվածը մասնակցել է «Ամերիաբանկի» կողմից կազմակերպված «Ճանաչի՛ր փողի արժեքը» վերնագրով օնլայն մրցույթին (2012 թ. դեկտեմբերի 17-2013 թ. հունվարի 15)` ընդգրկվելով 5 առավելագույն «լայքեր» հավաքած հոդվածների շարքում:
Տես մասնակիցությունը և աջակցող «լայքերը» հետևյալ հղումով`  https://www.facebook.com/ValueTheMoney/posts/391882404232714?notif_t=like

This article has participated in the online contest titled «Value the Money», organized by “Ameriabank” (December 17, 2012-January 15, 2013).
The article was included in the 5 top-rated articles.

See the participation and the supporting “Likes” through the following link:
https://www.facebook.com/ValueTheMoney/posts/391882404232714?notif_t=like

__________________________________________________________

Տարածիր այս գրառումը ընկերներիդ շրջանում: «Լայքիր» Facebook-յան իմ էջը կամ միացիր ինձ Twitter-ում` դառնալով բլոգիս նոր ընկերը: Գտիր ինձ YouTube-ում:
Տեղադրիր գովազդ այս բլոգում:

***
Share this post with your friends. “Like” my Facebook page or join me on Twitter becoming a new friend of my blog. Find me on YouTube.
Post advertisement in this blog.

Ծխել, թե չծխել, այս է խնդիրը / To smoke, or not to smoke, that is the question

Դու ասում ես, որ սիրո՞ւմ ես Բնությունը: Այդ դեպքում փորձիր ապացուցել դա, արա առաջին քայլդ, այն է` մի նետիր ծխուկը (ռուս.` окурок) շուրջբոլորը, եթե դու ծխող ես: Ծխելը վնասակար ու վտանգավոր է ոչ միայն քո և չծխող մարդկանց առողջությանը, այլև աղտոտում է Բնությունը, օդը, ծխելը վնասակար է բոլոր կենդանի արարածների և բույսերի համար: Մի թափիր քո սեփական աղբը` ծխուկը: Մտածիր` դա անելուց առաջ. «Արդյո՞ք ես իսկապես ծխելու կարիք ունեմ: Արդյո՞ք ես ունեմ Բնությունը աղտոտելու իրավունքը, Բնություն, որը բոլորի տունն է: Արդյո՞ք ես ունեմ մյուսների կյանքին սպառնալու իրավունքը»: Խնդրում եմ` արա ընտրությունդ, արա առաջին քայլդ, որը համեմատաբար փոքր, սակայն իրականում շատ կարևոր է: Շնորհակալություն քեզ ըմբռնման համար, շնորհակալություն Բնությունը սիրելու ու նրա նկատմամբ հոգ տանելու համար:
© Առլեն Շահվերդյան, 13.11.2012

You say that you love Nature? Then try to prove that, try to make your first move – do not throw cigarette butt if you are a smoker. Smoking is harmful and dangerous not only to Your health and to the health of non-smokers, but also pollutes Nature, air, smoking is harmful for all living things and plants. Do not throw Your own trash – cigarette butts. Think before You do that: “Do I really need to smoke? Do I have the right to pollute the Nature, which is home for all? Do I have the right to threat the life of others?”. Please, make Your choice, make Your first step, which is comparatively small but too important in fact. Thank You for understanding, thank You for loving and taking care of Nature.
© Arlen Shahverdyan, 13.11.2012

***
Հավանեցի՞ր գրառումը, ուրեմն կարող ես «լայքել» Facebook-յան իմ էջը կամ էլ միանալ Twitter-ի իմ էջին և դառնալ բլոգիս նոր ընկերը: Տարածիր այս գրառումը ընկերներիդ շրջանում:
***
Did you like the post? Then you can “Like” my Facebook page or join my Twitter page and become a new friend of my blog. Share this post with your friends.

%d bloggers like this: