Առլեն Շահվերդյան

Home » Գրքեր / Books » Ամենաընթերցվողը / Most Read

Ամենաընթերցվողը / Most Read

Հարգելի բարեկամներ, իմ շատ սիրելի ընթերցողներ, պատիվ ունեմ Ձեր ուշադրությանը ներկայացնելու իմ նոր գիրքը` «Ապրելու իրավունք» վերնագրով: Գրքի շնորհանդեսը կայացավ 2012 թ. ապրիլի 10-ին:

Հատկանշական է, որ բլոգ-կայքիս ստեղծման առաջին իսկ օրվանից այս գիրքը ներկայացված է եղել այստեղ` առանցքային տեղ զբաղեցնելով կայքում:

Կայքիս մշտական այցելուները գիտեն, որ երկար ժամանակ է, ինչ ներկայացված էր գրքի ընդամենը նմուշը: Եվ ահա, ուրախությամբ հայտնում եմ, որ գիրքը վերջապես լույս է տեսել` Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (WWF) հայաստանյան մասնաճյուղի ֆինանսական աջակցությամբ, ինչի համար հայտնում եմ իմ խորին երախտագիտությունը: Երկար որոնումներից ու ջանքերից հետո գիրքը իր արժանի գնահատանքը ստացավ WWF հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից և ինձ համար, որպես գրքի հեղինակի, պատիվ է, որ գիրքն իր բովանդակային ընդգրկումով և բնապահպանական հարցադրումով արժանացել է WWF հայաստանյան մասնաճյուղի նման ուշադրությանը: Խորին շնորհակալություն եմ հայտնում WWF հայաստանյան մասնաճյուղին և «ՍԱՄԱՐԿ» տպագրատանը` գրքի հրատարակման նկատմամբ բարեխիղճ ու սրտացավ վերաբերմունքի և արդյունավետ համագործակցության համար: Խորապես շնորհակալ եմ նաև բոլոր նրանց, ովքեր իրենց օգտակար ներբերումն են ունեցել գրքի ստեղծման աշխատանքներում: Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև թարգմանիչ Միքայել Ավետիսյանին` սույն էջի ռուսերեն և անգլերեն թարգմանության ապահովման համար:

Սիրելի բարեկամներ, ուրախությամբ ուզում եմ հայտնել, որ «Ապրելու իրավունք» գիրքը, իր հրատարակման առաջին իսկ օրերից, արդեն արժանացել է ընթերցասեր բոլոր մարդկանց բարձր գնահատանքին: Սա բացառիկ հրատարակություն է առյուծների մասին: Ինձ համար պատիվ է, որ շատերը գիրքը գնահատում են որպես առյուծների մասին ֆունդամենտալ, մեծ ու մնայուն հետազոտական աշխատանք:

Ինչպես նշված է «Ապրելու իրավունք» գրքում` բլոգ-կայքիս «Ամենաընթերցվողը» էջը ամբողջովին նվիրված է գրքին, քանի որ նախ այն իրոք որ մշտապես եղել է կայքիս ամենաընթերցվող էջերից մեկը և, բացի այդ, մենագրական այս աշխատությունը իմ կյանքի ամենամեծ գործերից մեկն է, և ես չէի կարող առանձնահատուկ տեղ չհատկացնել դրան նաև կայքում:

Գրքում նշված է նաև, որ մի շարք լուսանկարներ և, հատկապես` գրքի ընդարձակ, նկարազարդ ներդիրը նույնպես ներկայացված են «Ամենաընթերցվողը» էջում: Այստեղ տեղ են գտել նաև առյուծների մասին բազմաթիվ նյութեր, որոնք չկան բուն գրքում:

Հավելեմ, որ այն ամենը, ինչ ներկայացված է այս էջում (լուսանկարներ, հոդվածներ, առանձին նյութեր և այլն) պահպանվում է հեղինակային իրավունքով:

Այս պահին առաջարկում եմ ծանոթանալ էջին, որը ըստ էության «Ապրելու իրավունք» գրքի էլեկտրոնային կերպով պաշտոնական ներկայացվածությունն է համացանցում: Սա մի յուրօրինակ «ճանապարհորդություն» է դեպի «Ապրելու իրավունք» գրքի աշխարհը` ծանոթանալու համար գրքին վերաբերող զգալի չափով տեղեկույթի: Հուսով եմ` էջը կարժանանա Ձեր ուշադրությանը և գնահատանքին:

© Առլեն Շահվերդյան
© Գրքի բոլոր իրավունքնրը պաշտպանված են, 2011

Arlen Shahverdyan. Right to Live. All Rights Reserved, 2012

Дорогие друзья, дорогие мои читатели, честь имею представить вам мою новую книгу под названием “Право на жизнь”. Стоит отметить, что с самого первого дня существования моего блога эта книга была представлена здесь, занимая центральное место на сайте.

Постоянные посетители сайта знают, что в течение длительного времени был представлен  только образец книги. И вот, я рад сообщить, что книга наконец опубликована при финансовой поддержке Армянского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF), за что я выражаю глубокую благодарность. После долгих поисков и усилий книга была достойно оценена Армянским филиалом Всемирного фонда дикой природы, и для меня, как автора книги, это честь, что книга с ее содержанием и природоохранным посылом, получил такое внимание Армянского филиала Всемирного фонда дикой природы. Я выражаю свою глубокую благодарность Армянскому филиалу Всемирного фонда дикой природы ииздательству “САМАРК” за добросовестное и заботливое отношение к изданию книги и плодотворное сотрудничество.

Я также благодарен всем тем, кто имел свой полезный вклад в создание книги. Благодарю также Микаэла Аветисяна за русский и английский перевод этой страницы.

Дорогие друзья, я рад сообщить, что книга “Право на жизнь” с первых дней ее публикации, была высоко оценена всеми, кто любит читать. Это уникальное издание о львах, и для меня большая честь, что многие люди оценили книгу, как фундаментальное, великолепное и нестареющее исследование о львах.

Как отмечается в книге “Право на жизнь”, страница блог-сайта “Самое читаемое”полностью посвящена книге, во-первых, потому что она действительно всегда была одной из самых читаемых страниц и, кроме того, это монографическая работа одна из важных произведений моей жизни, и я должен был выделить специальное место для него в том числе и на сайте.

В книге также упоминается, что фотографии и, особенно, большая и иллюстрированная вставка книги также представлены на странице “Самое читаемое”. Здесь можно найти много материалов о львах, которые не фигурируют в книге.

Добавлю, что все представленное на этой странице (фотографии, статьи, специальные материалы и т.д.) защищено авторскими правами.

А теперь я предлагаю вам ознакомиться со страницей, которая по сути является официальным электронным представлением книги “Право на жизнь” в интернете. Это уникальное ”путешествие” в мир книги “Право на жизнь”, чтобы познакомиться с значительно подробной информацией данными о книге. Я надеюсь, что страница получит ваше внимание и признательность.
© Арлен Шахвердян, книга “Право на жизнь”, Ереван, 2011
© Все права защищены, 2011

Arlen Shahverdyan_Info about book Right to Live_JPG

Dear friends, my dear readers, I have the honor to present you my new book titled “Right to live”. It is noteworthy that from the very first day of my blog-site existence this book has been presented here, having a central place in the site.

Permanent site visitors know that for a long time just a sample of the book has been presented. And behold, I am happy to announce that the book was finally published with the financial support of the World Wide Fund for Nature (WWF) Armenian branch, for which I express my deepest gratitude. After a long search and efforts the book was worthily assessed by the Armenian branch of the WWF, and for me, as the book’s author, it is honor that the book with its content and environmental message received such attention of the WWF Armenian branch. I express my deepest gratitude to the WWF Armenian branch and “SAMARK” publishing house for the conscientious and caring attitude towards the publication of the book and fruitful cooperation. 

I am also grateful to all those who have had their useful contribution to the creation of the book. I thank also Mikayel Avetisyan for the Russian and English translations of this page.

Dear friends, I am happy to announce that the book “Right to live” from the first days of its publication, have been highly assessed by all the people who like to read. This is a unique edition about lions, and it’s my honor that many people qualify the book as a fundamental, great and constant research on lions.

As it is mentioned in the “Right to live”, “Most read” page of my blog-site is completely dedicated to the book, first because it has really always been one of the most read pages and, besides, this monographic work is one of the greatest works of my life, and I should allocate a special place for it also in the site.

It is also mentioned in the book that a number of photos and, especially, the large and illustrated insert of the book are also represented in the “Most read” page, where one can find many materials about the lions that are not present in the book.

I’ll add that everything represented in this site (photos, articles, special materials, etc.) is protected by Copyright.

And now I suggest you to get acquainted with the page, which is basically the official electronic representation of the “Right to live” in the internet. It is a unique “journey” to the world of the book “Right to live” to get acquainted with the considerable amount of data on the book. I hope the page will receive your attention and appreciation.

© Arlen Shahverdyan. “Right to live” book, Yerevan, 2011
© All Rights Reserved, 2011

WWF logo

Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ / World Wide Fund for Nature Armenian branch (WWF Armenia). 

Առլեն Շահվերդյանի «Ապրելու իրավունք» գիրքը լույս է տեսել Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի ֆինանսական աջակցությամբ, ինչի համար գրքի հեղինակը հայտնում է իր խորին երախտագիտությունը: Գիրքը գրանցվել է Կոնգրեսի գրադարանում (Վաշինգտոն, ԱՄՆ):

Arlen Shahverdyan’s book “Right to Live” was published with the financial support of the World Wide Fund for Nature Armenian branch (WWF Armenia), for which the Author expresses his deepest gratitude. The book was catalogged in the Library of Congress, Washington, US. 
WWF Armenia Website: 
http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/armenia/

Arlen Shahverdyan_Right to Live book_Illustrated insert pages_All Rights Reserved

Երկու էջ՝ «Ապրելու իրավունք» գրքի ներդիրից / Two pages from the illustrated insert of the book “Right to Live”.

2014 թ. դեկտեմբերի 6-ին, Հայաստանի նկարիչների միությունում (Երևան) WWF-Հայաստանը մասնակցեց Երևանի միջազգային կանանց միության (IWAY) կողմից կազմակերպված Սուրբծննդյան տոնավաճառին: Ավելի քան 85 կազմակերպություններ, այդ թվում ՀԿ-ներ, դեսպանատներ և միջազգային կազմակերպություններ, ինչպես նաև խանութներ Սուրբծննդյան տոնավաճառին ներկայացնում և վաճառում էին իրնեց ձեռքի աշխատանքները՝ արծաթյա և ոսկյա իրեր, ամանորյա զարդեր, տիկնիկներ, տարբեր քաղցրավենիքներ, հրուշակեղեն, խմիչքներ, չրեր և այլն: Տոնավաճառի ընթացքում WWF-Հայաստանը ներկայացնում էր այցելուներին իր առաքելությունը, նպատակները և աշխատանքները, ինչպես նաև այցելուներին բաժանում էր տարբեր հրատարակություններ և տեղեկատվական նյութեր: Այդ հրատարակությունների շարքում էին WWF-Հայաստանի աջակցությամբ հրատարկված «Ապրելու իրավունք» և «Լռության գինը» գրքերս: Կարդա ավելին >>>

On December 6, 2014 WWF-Armenia participated in a Christmas Bazaar organized by International Women’s Association of Yerevan (IWAY) at Artists Union of Armenia (Yerevan). During the event over 85 exhibitors including NGOs, embassies, international organizations, corporate sector and shops were presenting and selling their own hand-made stuff such as jewelry, Christmas decorations, dolls, various sweets, pastries, cookies, beverages, dry fruits and other items. During the entire event WWF-Armenia was presenting to the visitors its mission, goals and activities as well as distributing various publications and visibility materials. Among those publishings were my two books “Right to Live” and “The Value of Silence” which were published by WWF-Armenia support. Read more >>>

_______________________________________________________________________________ 

ԷՋԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ    СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ
THE CONTENT OF THE PAGE

1) Գրքի տիտղոսաթերթը և անոտացիան – Титульный лист и аннотация книги – The title sheet and the annotation of the book … Continue reading →

2) Հեղինակի կողմից (հայերեն) – От автора (на армянском) – From the author (in Armenian) … Continue reading →

3) Գրքի մասին (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն) – О книге (на армянском, русском, английском) – About the “Right to Live” book (in Armenian, English, Russian) … Continue reading →  

4) Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (WWF) հայաստանյան մասնաճյուղ (պաշտոնական վեբկայքը)- Армянский филиал Всемирного фонда охраны природы (WWF), официальный веб сайт – Armenian Branch of World Wide Fund for Nature (WWF), the Official Website … Continue reading →

5) «ՍԱՄԱՐԿ» տպագրատուն (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն) – Издательский дом “САМАРК” (на армянском, русском, английском) – “SAMARK” publishing house (in Armenian, English, Russian) … Continue reading →

6) Երախտիքի խոսք (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն) – Слова благодарности (на армянском, русском, английском) – Words of Appreciation (in Armenian, English, Russian) … Continue reading →

7) Կարծիքներ (հայերեն) – Оценки (на армянском) – Appraisals (in Armenian) … Continue reading →

8) Ընդարձակ նկարազարդ ներդիր (հայերեն) – Большой, иллюстрированный вкладыш (на армянском) – Big, Illustrated Insert (in Armenian) … Continue reading →

9) ՊատկերասրահГалереяGallery:
♦ Գրքի «սլայդշոու» – Слайдшоу книги – Slidshow of the Book … Continue reading →
 Հեղինակի լուսանկարները առյուծի ձագի հետ – Фотографии автора со львенком – The Author’s Photos with Lion Cub … Continue reading →
♦ Մարկ անունով առյուծը` Երևանի կենդանաբանական այգում – Лев по имени Марк в Ереванском зоопарке – Lion Mark in Yerevan Zoo … Continue reading →
♦ Առյուծներ` Ամստերդամի «Արտիս» թագավորական կենդանաբանական այգում – Львы в Амстердамском королевском зоопарке “Артис” – Lions in “Artis” Amsterdam Royal Zoo … Continue reading →
♦ Առյուծների նկարներ – Фотографии львов – Photos of Lions … Continue reading →
♦ Առյուծի մռնչյուն (վիդեո) – Рев льва (видео) – Lion Roar (video) … Continue reading →

_
_____________________________________________________________

Կարդացեք գրքի մասին նաև հետևյալ հղումներով / Read about the book also through the following links:

1) «Ապրելու իրավունք». Մռնչյուն, որն ազդարարում է նոր գրքիս ծնունդը / A Lion Roar that announces the birth of my book

2) «Ապրելու իրավունք» գրքիս շնորհանդեսը` «Թռչկան» քաղաքացիական նախաձեռնության բնապահպանական կոնֆերանսի շրջանակներում / The Presentation of the book “Right to Live” at “Trchkan” Ecological Conference

3) ԶԼՄ-ները` «Ապրելու իրավունք» գրքիս մասին / Mass Media about the book “Right to Live”

4) Հանդիպում Երևանի Մխիթարյան կրթահամալիրում / The Presentation of the book in “Right to Live” in Mkhitarian Educational Foundation

5) Իմ սիրտը լեռներում է / My Heart’s in the Highlands

6) Իմ գիրքը` Կոնգրեսի գրադարանում / My Book in Congress Library

7) «Ապրելու իրավունք» գրքի մասին` «Գոլոս Արմենիի» թերթում / About the Book “Right to Live” in the Newspaper “Golos Armenii”

8) «Право на жизнь» — уникальное армянское издание / Հոդված «Ապրելու իրավունք» գրքի մասին` Բելառուսի հայ համայնքի «Միասին» թերթում / An article about book “Right to Live” in “Miasin” (“Together”) monthly of the Belarus Armenian Community

9) «Ապրելու իրավունք» գիրքը` Երևանի Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանում / The book “Right to Live” in Yerevan Central Library after Avetik Isahakyan

10) «Ապրելու իրավունք» գրքի շնորհանդեսը Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիայում / The Presentation of the book “Right to Live” at the Young Biologists Association

11) «Ապրելու իրավունք» գիրքն այժմ հասանելի է բոլորին / The book “Right to Live” is now available to all

Առյուծների մասին բազմաթիվ նյութեր ու գրառումներ կարդացեք նաև` այցելելով բլոգ-կայքի բովանդակության «Առյուծ» բաժինը / You can also read many of my posts and article about lions visiting the Lion category of the blog.
______________________________________________________________

Առնչվող էջեր / Related Pages

________________________________________________________________________________________
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈ՛ՒՆ. Բլոգի հեղինակային իրավունքների պաշտպանության մասին
Սույն բլոգ-կայքի հեղինակային իրավունքները պատկանում են դրա հեղինակին՝
Առլեն Շահվերդյանին: Բլոգում տեղ գտած նյութերը պաշտպանված են Հեղինակային իրավունքով: Մեջբերումներ անելիս հղումը arlenshah.wordpress.com-ին պարտադիր է: Հեղինակային հոդվածների, գրառումների, լուսանկարների մասնակի կամ ամբողջական վերարտադրությունն այլ կայքերում կամ զանգվածային լրատվամիջոցներում առանց arlenshah.wordpress.com-ին հղման արգելվում է:
Բլոգի նոր այցելուներին և մշտական ընթերցողներին
Տարածեք այս հոդվածը ձեր ընկերների շրջանում: Հետևեք Բլոգիս Ֆեյսբուքի էջին, միացեք ինձ Ֆեյսբուքում կամ Թվիթերում՝ դառնալով բլոգիս նոր ընկերը: Գտեք ինձ Յութուբում:
Գրեք ինձ՝ shahverdyan.arlen@gmail.com էլ. փոստի հասցեին: Բաժանորդագրվեք բլոգին:
ATTENTION! About the Blog Copyright Protection
Arlen Shahverdyan, the Author of this Blog possesses its Copyright. All the materials of this blog are Copyright protected. When quoting, the reference (link) to arlenshah.wordpress.com is compulsory. The partial or complete reproduction of the Author’s articles, posts or photos  in other sites or Mass Media is prohibited without the reference to arlenshah.wordpress.com.
To New Visitors and Constant Readers of the Blog
Share this article with your friends. Follow my Blog’s Facebook Pagejoin me on Facebook or Twitter becoming a new friend of my blog. Find me on YouTube. Write me via E-mail: shahverdyan.arlen@gmail.com. Subscribe to this Blog.
Save the Planet Earth*
 Մի տպեք այս էջն առանց անհրաժեշտության, մտածեք շրջակա միջավայրի մասին
 Do not print out this page without need – think about the Environment

23 Comments

 1. Sirarpi says:

  Առլեն ջան մի քիչ առաջ տեղեկացա, որ «Ապրելու Իրավունք» գրքիդ մասին գրել են նաեւ արշավականները: Չատ ուրախ եմ, որ գիրքդ նման ջերմ ու տեղին արձագանքներ է ստանում:Թող նման արձագանքներն էլ ավելի շատ լինեն:Ճ

  • Շատ շնորհակալ եմ Սիրարփի ջան: Ես էլ եմ ուրախ, որ նրանք ցանկություն ունեցան անդրադառնալու գրքիս: Դա շոյիչ էր ու հաճելի: Հոդվածն էլ շատ ուշագրավ է ու պատճաշ մակարդակով: Ուրախ եմ, որ այն դուր է եկել նաև մյուս ընթերցողներին, այդ թվում քեզ: Շնորհակալ եմ:

 2. cioccolatoscuro says:

  Thanks for stopping by my blog. Do you travel a lot?

 3. Levon says:

  Վերջապես կարդացի Ձեր գիրքը, շատ շնորհակալություն հիանալի աշխատանքի համար, ամեն ինչ տպավորիչ և գեղեցիկ էր նկարագրված….

  • Շատ շնորհակալ եմ հարգելի Լևոն` Ձեր անկեղծ, ոգևորիչ արձագանքի համար: Շատ ուրախ եմ, որ հավանել եք:

   Հարգանքով` Առլեն

 4. Wow, i don’t think i’ve seen Armenian alphabet before – love it! Some bits i get in Russian, some – in English and i liked your fb page too. Glad we met!
  L.R.S.

  • Thanks much! It was My pleasure to visit Your blog. It’s unique. I read with much interest Your “About me” page. An interesting one.
   Thank You for Your kind feedback. Much appreciated!

   And as You now Russian, then:

   Спасибо большое 🙂 Желаю всяческих успехов в учебе, так как вы наверное готовитесь защитить кандидатскую в Государственном Университете им. Пушкина. Всего Вам самого наилучшего.

   С уважением, Арлен

   • Спасибо большое, Арлен! Мне очень стыдно – у меня было так много коллег по учебе и друзей из Вашей страны, просто неверится что до сих пор не ознакомилась с вашим письмом 😦 Я рада знакомству, буду следить за Вашимы новыми постами с удовольствием!
    Лена

   • Спасибо Лена за такой добрый отзыв. Я благодарен и ценю это. Я тоже начал следить за вашим интересным блогом. Еще раз желаю всяческих успехов во всем.

    С уважением,
    Арлен

 5. cristinasandru says:

  Such a beautiful photo! 🙂

 6. Teju says:

  WOW Arlen, loved the awesome pic here! 🙂
  but this page won’t translate to English! 😦

  • Dear Tejaswini, as I have told you today on Twitter the page “Most Read” is my firts full translated page, it is even trilingual. Please be so kind to find the English and Russian versions of the page below the Armenian text.

   Thank You for your attention and the time you spent on the page.

   Arlen

 7. worldlionday says:

  Why is this lion cub wearing a collar and what appears to be a harness?

  • Thank you for your feedback. It is not a harness! The photo was taken in the Zoo and the Lion was taken out from its cage, that is why some precautions were taken for other visitors to the Zoo. As for me, I would like to hug the Cub without the collar, but I was not allowed to do that by the Zoo Administration.

   I would like to express my deep respect and appreciation to your efforts and activity dedicated to Lions as I am a big lover of Lions and all the Nature.

   Sincerely,
   Arlen

 8. Մելինե says:

  Քիչ առաջ ավարտեցի գրքի ընթերցումը:
  Բավականին տպավորված եմ: Հետաքրքիր գիրք է, հիաշալի ու բավական ծավալուն աշխատություն այն մարդկանց համար, ովքեր սիրում են բնությունը, ովքեր գնահատում են, սիրում ու փորձում պահպանել նրա ամեն մի բնակչին:
  Շնորհակալ եմ:
  Ուրույն գրելաձև, հետաքրքիր ու չկրկնվող բառապաշար, գեղեցիկ նկարագրություններ, ահա այս ամենը գիրքը դարձնում են իրական հարստություն, որը փորձում ես հնարավորինս քոնը դարձնել:
  Ամենագեղեցիկին, ամենաուժեղին, ամենաքաջին, ամենավեհին, ամենահավատարիմին ու ամենախելացուն նվիրված այս գիտական աշխատությունը, գրված է այնքան հետաքրքիր, համեմված` պարզ և միաժամանակ այնքան տպավորիչ նկարագրություններով, որ հաճախ թվում է, թե իրականում տենում ես արքային. տեսնում ես նրա մեղմ ու քնքուշ խաղը ձագուկների հետ, տեսնում ես նրան դարանակալած ու իր զոհին սպասելիս, ու թվում է, թե ուր որ է կլսես նրա ահռելի մռնչյունը:
  Բնապահպանական հարցերը գրքում ներկայացված են նրբորեն, հասանելի բոլորին, սակայն ինչ-որ տեղ նաև պարտադրող են ու ստիպում են կրկին վերանայել քայլերդ մայր բնության հանդեպ:
  Գիրքը հաջողված է: Համոզված եմ, որ շատ ընթերցողներ ունի ու նրանց թիվը դեռ կշատանա:
  Գրելու ընթացքում հիշեցի, որ կարդացածս միակ հայ հեղինակը (մոտ 20-21 տարի առաջ), որ լուսաբանում էր կենդանական աշխարհի հրաշքները Վ. Անանյանն էր, դա շատ վաղուց էր, իսկ հետո չեմ հանդիպել:
  Կարծում եմ, որ քչերը ազատ բնության մեջ առյուծների հանդիպած կլինեն: Բայց բոլորս երազում ենք դրա մասին /ես` հաստատ բոլորից շատ 🙂 /: Մեզ հասանելի են միայն այն կենդանիները որոնք փակի տակ են, որոնց հայացքը մենք տեսնում ենք ճաղերից այն կողմ ու, մի տեսակ, կարծես լիովին չենք ընկալում նրանց վեհությունն ու մեծությունը, այլ միայն տեսնում ու զգում ենք նրանց կարոտն ու թախիծը ազատության, անծայրածիր տափաստանների ու անտառների հանդեպ:
  Յուրաքանչյուրն ունի իրավունք ապրելու իր տանը, այնտեղ ուր իրեն լավ ու ազատ է զգում: Այնտեղ, ուր իր սիրտն ու հոգին են: Այնտեղ ուր իր ամբողջ ընտանիքն է:
  Բայց մարդը միշտ փորձում է ուժեղ երևալ, անպարտելի ու շատ հաճախ դա անում է ուրիշների կյանքի գնով, ոչնչի առաջ կանգ չառնելով, զրկելով կենդանուն իր տնից, անգամ կյանքից ու դա անում է ոչ հավասար պայքարում, այլ նենգաբար ու խաբելով:
  ՈՒզում եմ, և սա իմ ամենամեեեեեծ ցանկությունն է, որ այս կամ այն կենդանուն տեսնենք թեկուզ կյանքում մեկ անգամ, բայց՝ իր բնակավայրում, իր հարազատ ու սիրելի վայրերում, տեսնենք նրանց էնպիսին, ինչպիսին պետք է լինեն` ազատ, հզոր, անկաշկանդ, վեհ ու գեղեցիկ, որ նրանց աչքերում չլինի վախ մարդ արարածի հանդեպ, որ զգանք նրանց մեծությունն ու հզորությունը ամբողջովին:
  Անսահման շնորհակալ եմ իմ սիրելի կենդանիների մասին շատ ավելին կարդալու հնարավորություն ինձ տալու համար:

  Մելինե

  • Մելինե ջան, ինձ համար, որպես գրքի հեղինակի, պատիվ և ուրախություն է, որ այսպիսի բարեկիրթ, գրքում բարձրացված հարցադրումը այսպես ճիշտ ու խորքային ընկալող, Երկիր մոլորակի ներկա խնդիրներին այսպես իրազեկ ընթերցող ունեմ: Շնորհակալ եմ ես էլ այն ժամանակի համար, որը ծախսել ես այս հարուստ ու բովանդակալից գրառումն անելու համար: Շնորհակալություն տպավորություններն այդպես գեղեցիկ արտահայտելու ու գրքի հասցեին այդպիսի ջերմ ու հիացական խոսքերի համար: Հեղինակի «վարձատրությունը» և ձեռքբերումը ընթերցողի գնահատանքն է: Ուրախ եմ, որ այն մինչ օրս այսպես ջերմ է ու դրական:

   Առլեն

 9. Մելինե says:

  Շնորհակալության կարիք հավատացեք չկա: Գրառումը արված է սրտից ու սիրով:
  Հարգանքներով՝ Մելինե 🙂

 10. SerachShiro says:

  Very beautiful how you support nature in all kind of ways, I admire your passion and love for it………………keep going Arlen 🙂 🙂 !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Բարի գալուստ Առլեն Շահվերդյանի գրական բլոգ / Welcome to Arlen Shahverdyan’s Literary Blog

Էջադիտումները՝ սկսած 2011 թ. ապրիլից / Pageviews since April, 2011

 • 721,911 այցելություն / visit
%d bloggers like this: